Üye, işbu Sözleşme sonunda yer verilen onay kutucuğunu işaretleyerek, Siberalem’e ait www.siberalem.com adlı internet sitesi ve/veya Siberalem’e ait mobil aplikasyonlar üzerinden, işbu sözleşmenin onaylanması aşamasında ya da sözleşmenin onaylanmasından sonra hizmet sunumu sırasında vermiş olduğu ya da vereceği veya Siberalem tarafından yukarıda yer verilen siteyi ziyaret ettiğinde bilgisayarına ve/veya mobil cihazına yerleştirilecek çerezler aracılığıyla elde edilecek iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgiler ile üyeliğine dair her türlü bilginin, kanunlara uygun biçimde, Siberalem tarafından ve/veya Siberalem’in belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından gerek yasal gerekler, gerekse de hizmet sunumu, her türlü ürün-hizmet tanıtımları, reklam, iletişim, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, istatistikler, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla elde edilmesine, süresiz olarak veya yasal/öngörülecek süre için kaydedilmesine, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, değiştirilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve sair suretler ile işlenmesine açıkça onay vermiş olacaktır.

Üye, Siberalem’e başvurarak; kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Üyelik Sözleşmesi’nin 4. ve 5. maddesine istinaden, kişisel verilerimin işbu madde kapsamında işlenmesine ve kullanılmasına açıkça onay veriyorum.